Levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser

 

NADAG kan ta imot og vise data av ulik detaljeringsgrad. Fullstendige datasett blir tilgjengelige i NADAG ved innlevering gjennom verktøyet GeoSuite Toolbox. Bestillere av grunnundersøkelser kan i sine avtaler med konsulentene kreve at data skal, i tillegg til å leveres til oppdragsgiveren, gjøres tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av verktøyet i GeoSuite.

 

En annen måte data kan leveres på er gjennom NADAG WebReg, som primært er utviklet for dataeiere som ønsker å få oversikt over og tilgjengeliggjøre sine mer eller mindre «analoge» data og rapporter.


 

GeoSuite Toolbox: levering av fulle datasett

Fulle datasett kan leveres direkte til NADAG gjennom prosjekteringsverktøyet GeoSuite, som mange konsulenter bruker. Dersom GeoSuite er benyttet i et prosjekt, er dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på.

 

Alle leveranser fra GeoSuite Toolbox til NADAG går via en skytjeneste med navnet GeoSuite Cloud. For å kunne levere data til NADAG må man registrere og aktivere en konto i skyen, bl.a. for at man skal vite hvor data kommer fra. Prosjektet må være forberedt og kontrollert før det sendes inn, bl.a. er det viktig at koordinatsystem for grunnriss og høyde er angitt. I tillegg er det viktig å huske på å legge ved datarapporten og evt. andre dokumenter i forsendelsen. Se her for mer informasjon om dette og veiledning for hvordan man lager en konto i GeoSuite Cloud: Veiledning for GeoSuite-leveranser til NADAG.

 

NADAG WebReg

I denne webregistreringsløsningen legger man i hovedsak inn metadata om prosjekter/rapporter og evt. tilhørende borehull.

 

Her er NADAG WegReg: https://registrer.nadag.ngu.no

 

Veiledning for bruk av løsningen:

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/Notat_Datainnlevering_NADAG_WebReg.pdf

 

Vi har også laget en veiledning for hvor man finner fram til informasjonen som skal fylles ut i NADAG WebReg, i geotekniske rapporter:

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/Notat_Veiledning_NADAG_GeotekniskeRapporter.pdf

 

Rettigheter og kontrakter

Stortingsmelding 15 (av 30. mars 2012) understreker bl.a. viktigheten av at informasjon fra grunnundersøkelser gjøres allment tilgjengelig. NADAG er et svar på denne meldingen, og vi ønsker at alle data betalt av det offentlige skal være tilgjengelig for samfunnet. Alle data som importeres til NADAG vil derfor være åpne og gratis.

 

For nye data som samles inn/bestilles til ulike prosjekter, bør det kontraktsfestes at den som har betalt for data skal kunne benytte disse slik man ønsker, inkludert å publisere data. Man kan evt. også pålegge/ønske at oppdragstaker/leverandør leverer data både til oppdragsgiver og til NADAG på et bestemt format. Det er laget et forslag til formuleringer som kan benyttes som tillegg til standardkontrakter (NS): Notat om kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data.

Kontraktsformuleringene er tilpasset slik at oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG, og på bestemte format. Man bør sørge for at oppdragstaker også leverer ferdig datarapport og andre relevante vedlegg i opplastingen gjennom GeoSuite Toolbox.

 

For data som er bundet av tidligere kontrakter, vil det kunne være begrensinger på hva som kan publiseres. I dette tilfellet bør man gå gjennom disse kontraktene, og avklare med leverandør om hva som kan publiseres i NADAG. En del dataleverandører har signalisert at det vil være uproblematisk å publisere metadata (f.eks. stedfestelse, boretype, boret dybde, firma, dato, rapportnr.).

 

Se også dette notatet NADAG har laget for kommuner og andre knyttet til data og rettigheter:

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/201801231-14-Brev_om_innsending_til_NADAG_og_kvikkleiresoner_27112019.pdf

Notatet ble sendt til alle kommuner som brev fra NVE i november 2019.

 

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD: http://data.norge.no/nlod/no). Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.